About Products

Application Field

화학공장, 자동차도장, 페인트 제조회사, 전선제조, 플라스틱필름/병 제조, 하수 및 분뇨처리장, 오염된 흙 처리, 상업용 병원의 살균 처리 후 기체제거, 식품제조공장, 인쇄소, 섬유염색, 건물공기정화기, 반도체나 평판화면(OLED&LCD/TFT) 제조공장에서 발생하는 유해가스 처리, 기타 발생원 등

Characteristic

  • Appearance & Size : Pellet (ø=3.3, more)
  • Color : Dark brown
  • Bulk density : 0.69~0.72g/cc
  • Crush strength : > 4.0kgf/㎠
  • Recomm. operating temp. : 180~240℃
  • Upper temp. limit : < 340℃

Appearance

Reaction Mechanism

Gas

Mechanism

TVOCs / Total Volatile Organic Compounds VOC + O2 → xCO2 + yH2O
THCs / Total Hydro Carbons CxHy + O2 → xCO2 + yH2O

저온촉매 현장적용 예

회사명

처리풍량(CMM)

처리대상물질

열원

S사

350

Toluene, Isopropyl alcohol

전기

S사

450

Toluene, Isopropyl alcohol

전기

G사

15

Ketone

전기

S사

300

Toluene, Isopropyl alcohol

전기

S사

100

Isopropyl alcohol

전기

S사

150

Isopropyl alcohol

전기

S사

250

Isopropyl alcohol

전기

D사

500

Acetaldehyde

스팀

D사

200

Acetaldehyde

스팀

D사

200

Dimethyl formamide

스팀

D사

20

Dimethyl formamide

전기

H사

50

Dimethyl formamide

전기

D사

40

Dimethyl formamide

전기

C사

35

Dimethyl formamide

전기