About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Dùng để loại bỏ các khí như SiH4, quá trình cấy ion(Ion Implant), quá trình ashing/etching, quá trình Epi, quá trình lắng đọng hóa học (CVD)

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Pellet (ø=3.0, more)
  • Color : Purple
  • Bulk density : 0.70~0.75g/cc
  • Crush strength : > 2.0kgf/㎠
  • Upper temp. limit : < 100℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism TLV (ppm)
SiH4 SiH4 + 2MOH → M2Si + 2H2O + H2 5