About Products

Lĩnh vực ứng dụng

  • Dùng để loại bỏ các các chất hóa học độc hại trong công nghiệp / C6H12, NH3, SO2, Cl2, PH3, HCHO, Ethylene oxide
  • Dùng để hoán chuyển kim loại-ion((Metal-ionexchange Zeolite)

Các loại zeolite

K-A, Na-A, Ca-A, 10X, 13X, Y, ZSM-5

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance : Pellet/Granule
  • Color : White/Ivory
  • Bulk density : 0.40~0.6g/cc
  • Hardness strength : > 90%
  • Upper temp. limit : < 600℃

Appearance

Thử nghiệm tính năng hấp phụ

Test Gas : Ethylene oxide 988ppm in N2
Flow Rate : 700cc/min
Space Velocity : 14,928hr-1
Sản phẩm Công ty cổ phần Hanso : HS-ZM