About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Dùng để loại bỏ các khí như HF, HCl, Cl2, H2S, SO2

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Pellet (ø=3.0, more)
  • Color : Black
  • Bulk density : 0.60~0.65g/cc
  • Crush strength : > 4.0kgf/㎠
  • Upper temp. limit : < 100℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism TLV (ppm)
HCl 3HCl + MO(OH) →MCl3 + 2H2O 5
Cl2 Cl2 + 2MOH → 2MCl + H2O + 1/2O2 1
H2S Me(OH)2 + H2S → MeHS + 2H2O 5
2Me(OH)2 + H2S → Me2S + 4H2O

Thử nghiệm tính năng hấp phụ

Test Gas : HCl 1,000ppm in N2
Flow Rate : 100cc/min
Cat. Wt. : 0.5g
Sản phẩm Công ty cổ phần Hanso : HS-V2_1, HS-V2_2, HS-V2_3