About Products

Lĩnh vực ứng dụng

Dùng cho bình lọc khi đối phó với thiên tai/hỏa hoạn, bảo vệ khỏi các chất khí độc hại như HCl, HCN, H2S, SO2, NO2, C6H12

Đặc tính sản phẩm

  • Appearance & Size : Granule type
  • Color : Black
  • Bulk density : 0.5~0.6g/cc
  • Total pore volume : 0.7cc/g
  • Upper temp. limit : < 150℃

Appearance

Cơ chế phản ứng

Gas Mechanism
HCN C-CuO + HCN → C-Cu(CN2), C-CN2 + H2O
HCl C-CuO + HCl → C-CuCl2 + H2O
H2S C-Cu(OH)2 + H2S → C-CuS + 2H2O
C=O + H2S → C-S + H2O
SO2 C-KOH + SO2 → C-K2SO4 + H2O, C-SO*
NO2 AC + NO2 → CN*, CNO*, CNO3*

Thử nghiệm tính năng hấp phụ

Test Gas : NO2, HCl, H2S, HCN, SO2
Flow Rate : 295cc/min
Test Wt. : 0.5g
Inlet Con. : SO2 2,000ppm
NO2, HCl, H2S, HCN 1,000ppm